výpis záznamů v tabulce 'Informace o sumarizacích'

výpis záznamů v tabulce 'Informace o sumarizacích'
      kraje zpracoval kontakt_technicky kontakt_ucetni vedouci_oi vedouci_oe forma_obraty forma_vykazy forma_jinak predani_email predani_disketa predani_jinak jmenne_konvence_soubor jmenne_konvence_disketa jmenne_konvence_ost postup_mesic postup_den postup_komunikace_chyba postup_oprava_kru postup_oprava_obec postup_oprava_obec_termin postup_dalsi_terminy postup_metodika_kdy postup_metodika_kde postup_metodika_kdo software predtest_dat prispevkovky_rozpocet ostatni aktualizovano
detail záznamu     Královehradecký kraj Ing. Zilvar, Ing. Králová odbor informatiky Ing. Milan Zilvar a skupina metodiky, tel. 495 817 163 Ing. Bohumil Pecold, tel.495817140, bpecold@kr-kralovehradecky.cz, mobil 724164034 Ing. Miloslav Nejedlý, tel. 495 817 160, mnejedly@kr-kralovehradecky.cz, mobil 602128 MěÚ, OÚ a DSO pro okresy HK, Jičín, Náchod,Trutnov MěÚ, OÚ a DSO okresu Rychnov nad Kněžnou a všechny PO zřizované ÚSC   dle technických a personálních možností obce, DSO- preferováno dle technických a personálních možností obce,DSO dle novely vyhlášky MF č. 16/2001 Sb. , zatím i tisková sestava       leden a únor 2003 7. 3. 2003 telefon, mobil, e-mail, případně mimořádně doporučený dopis mimořádně jen v časové tísni na příslušném detašováném pracovišti bezodkladně okamžitě (e-mail, telefon, mobil) + zaslání nového opraveného výkazu 5. pracovního dne každého následujícího měsíce. výhledově   Metodická skupina na KÚ Fénix Pouze pokud to umožňuje její software. Centrální kontrolní systém KÚ, který by umožňoval předběžnou kontrolu dat obce zatím není plánován vzhledem k finančním možnostem našeho KÚ. NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Jihomoravský kraj Zdeňka Tischerová, odbor ekonomický informatik KrÚ Zdeňka Tischerová, tischerova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz, č.t. 541 651 276 ing. Jan Forbelský, č.t. 541 658 841 ing. Ludmila Skotáková, skotakova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz, č.t.541 651 291 obce a DSO PO zřizované KRÚ(školské –Múzo), PO zřiz.obcemi   zkušebně automat@kr-jihomoravsky.cz pracovníkům kraje na výjezdních místech v sídlech býv.Okú Vyškov, Blansko, Hodonín, Břeclav a Znojmo 5. až 7. den v měsíci, případně na kraji pro Brno-venkov Tiskové sestavy účetních a fin.výkazů dle platné vyhlášky 16/2001 Sb. jednoduchý textový soubor s názvem GORDIC.SUB, který obsahuje jeden řádek v libovolném kódování české diakritiky. Vlastní data jsou nekomprimovaná, soubory uložené ve stejném adresáři jako soubor GORDIC.SUB   Důležitá klíčová slova a další atributy e-mailu - předmět (subjekt) zprávy(přesná identifikace viz Metodika zasílání účetních dat pomocí elektronické pošty, vlastní data nekomprimovaná, soubory uložené v příloze zprávy. První dávka dat bude předávána za měsíce částečně LEDEN , další LEDEN i ÚNOR 2003 20.2., 7.3.2003 e-mail, telefon, při návštěvě účetní osobně odd. účetnictví a auditu obcí EO JMK v případě nedostupnosti účetní obce Opravu musí provést ten, kdo data předává (obec, město) OBEC, MĚSTO, DSO; co nejdříve do 10. pracovního dne v každém měsíci ke dni: 31.1.2003.   Zdeňka Tischerová GORDIC (WIN UCR, WIN VYK) Pouze ve svém softwaru. Po odeslání dat obdrží obec z kraje ihned protokol s kontrolními chody pro vlastní obec. NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Zlínský kraj     Zdenka Navrátilová (z OkÚ Uherské Hradiště) zdenka.navratilova@kr.zlinsky.cz, Věra Šilhavíková – vera.silhavikova@kr-zlinsky.cz. Výkazy a účetnictví PO – pracovníci odd. PO – od 1. 1. 2003   Karel Holoubek, karel.holoubek@kr.-zlinsky.cz obce, DSO zřizovatel kraj, PO-zřizovatel obec   jednotlivým pracovnicím (6) e-mail – jméno @kr-zlinsky.cz   pouze tisková sestava v žádném případě       leden 2003 24. 2. 2003 telefon, e-mail, mobil, fax dle možností a situace - po domluvě pracovnice KÚ odpovědné za zpracování obce s účetní obce . Pokud opravu provede pracovnice KÚ, obec tuto opravu následně provede v účetnictví na obci.     do 5. pracovního dne každého měsíce (obce a DSO)   : Zpracováním jednotné krajské metodiky účetních postupů se budeme zabývat až po zmapování úrovně účetnictví jednotlivých obcí kraje. Pro všechny obce, DSO a PO platí Opatření MF Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a PO, Rozpočtová skladba. Metodická pomoc bude poskytována průběžně při vzájemných konzultacích s jednotlivými účetními obcí, formou metodických dohlídek na obcích, případně pořádáním jednodenních konzultačních dnů pro účetní a ekonomy vždy na území daného okresu.   GORDIC   NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Karlovarský kraj ing. Ivan Kocmich Bedřich Kořínek, ing. Petr Kulda – bedrich.korinek@kr-karlovarsky.cz, petr.kulda@kr-karlovarsky.cz, 353 502 290, 360 kolektiv pracovníků zpracování výkazů, vedoucí ing. Stanislava Žáková, stanislava.zakova@kr-karlovarsky.cz, 353 502 249 ing. Ivan Kocmich, ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz, 353 502 363 ing. Olga Jurištová, olga.juristova@kr-karlovarsky.cz, 353 502 266 ne ano PO zřizované krajem, sehrávání do centrální databáze GINISu výkazový automat (vykazy@kr-karlovarsky.cz ) určené pracovnice na KÚ dle zákona název není povinný, viz. AUTOMAT.SUB není, doporučený textový soubor AUTOMAT.SUB, který obsahuje předmět zprávy jako e-mail   01-02/2003 10.03.2003 podle možností, všechny použitelné ano, nově nastoupivší pracovníci ano nové předání výkazu max. do tří dnů do 10 dne       GORDIC co je možno zkontroluje AUTOMAT, jinak podle použitého SW NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Pardubický kraj Mach Daniel Ing. Daniel Mach kolektiv pracovníku zprac. výkazů Ing. Martin Halámka Ing. Oldřich Felgr ne 45, 46, 49 v haléřích     textový soubor AUTOMAT.SUB, který obsahuje předmět zprávy jako e-mail   předmět (subjekt) zprávy délky max. 255 znaků s obsahem: WinVYK26_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnn………     12/2002 15.02.2003                 GORDIC Výkazový automat zasílá zprávy z kontrolních chodů a vygenerovaný výkaz ze zaslaných dat     09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Olomoucký kraj Mgr. Petr Turovský, RNDr. Helena Andresová Mgr. Petr Turovský p.turovsky@kr-olomoucky.cz 585 508143,608861590; RNDr. Helena Andresová h.andresova@kr-olomucky.cz 585508136,724237776 RNDr. Vlasta Vaidová v.vajdova@kr-olomoucky 58 5508512; Ing. Petra Vítková p.vitkova@kr-olomoucky.cz 58 5508503, 724248833 Mgr. Jiří Šafránek j.safranek@kr-olomoucky.cz 58 5508140, 724248778 Ing. Jiří Juřena j.jurena@kr-olomoucky.cz 58 5508502, 606724472 Obce, DSO PO zřizované KÚOL, PO zřizované obcemi   ur.dol@kr-olomoucky.cz , ur.dpv@kr-olomoucky.cz, ur.dpr@kr-olomoucky.cz, ur.dsu@kr-olomoucky.cz, ur.dje@kr-olomoucky.cz pracovníkům na detašovaných pracovištích v sídlech bývalých OkÚ (Jeseník,Šumperk,Přerov+Prostějov+Olomouc na KÚOL) tisková sestava je nutná zákonná povinnost (DSO,obce,PO do KÚOL) jednoduchý textový soubor s názvem GORDIC.SUB, který obsahuje jeden řádek v libovolném kódování české diakritiky. Vlastní data jsou nekomprimované, soubory uložené ve stejném adresáři jako soubor GORDIC.SUB.   předmět (subjekt) zprávy (přesná specifikace viz. Metodika zasílání účetních dat pomocí elektronické pošty), vlastní data jsou nekomprimované, soubory uložené v příloze zprávy. leden 2003 24.2.2003 telefon, mobil, e-mail na příslušném detašováném pracovišti bezodkladně okamžitě (e-mail, telefon, mobil,osobně) do 5. pracovního dne každého měsíce V průběhu roku 2003 bude vytvořena metodika účetních postupů KÚOL na ekonomickém odboru     Gordic (WinUCR, WinVYK) Pouze pokud to umožňuje její software. NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Moravskoslezský kraj Ing. Jiří Hošek Ing. Jiří Hošek, 595622220, jiri.hosek@kr-moravskoslezsky.cz Rostislav Adámek, 595622324, rostislav.adamek@moravskoslezsky.cz Ing. Rostislav Babarík, 595622215, rostislav.babarik@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Anna Klimšová, 5622302, anna.klimsova@kr-moravskoslezsky.cz Obce, PO     určí zpracovávaný projekt určí zpracovávaný projekt určí zpracovávaný projekt určí zpracovávaný projekt určí zpracovávaný projekt určí zpracovávaný projekt               Vytvoří (pracovník KÚ Rostislav Adámek)     GORDIC       09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Plzeňský kraj Norbert Szabó Norbert Szabó, norbert.szabo@kr-plzensky.cz , 377195283 Danuše Kudrnová, danuse.kudrnova@kr-plzensky.cz , 377195315 Václav Koudele, vaclav.koudele@kr-plzensky.cz, 377195261 Ing. Roman Reiser, roman.reiser@kr-plzensky.cz , 377195101 nebudeme přijímat PO zřizované KrÚ, PO zřizované obcemi   uctarna@kr-plzensky.cz KÚPK, Škroupova 18, Plzeň, 306 00 KÚPK, Škroupova 18, Plzeň, 306 00 MMICO.txt nepovinné VÝKAZ_MMICO leden a únor 5. pacovnímu dni dalšího měsíce e-mail, telefon, fax ekonomického odboru bezodkladně po zjištění chyby, e-mailem 5. pacovnímí den dalšího měsíce v jednání       Dle možností SW NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Ústecký kraj Ing. Pavla Šimáková a Jan Jelínek Jiří Kohout – pracovník pro informatiku, kohout.j@kr-ustecky.cz , 475657301 zatím Ing. Pavla Šimáková- vedoucí oddělení účetnictví ekonomického odboru (po přechodu pracovníků z OkÚ bude určena osoba z těchto pracovníků), simakova.p@kr-ustecky.cz, 475657634 Jan Jelínek- vedoucí oddělení informatiky, jelinek.j@kr-ustecky.cz , 475657301 Ing. Stanislav Dostál, dostal.s@kr-ustecky.cz, 475657635 nebudou předávány PO kraje, obce včetně PO obcí, DSO   obce@kr-ustecky.cz – bude platit pro předávání všech obcí, osoba bude určena až po přechodu pracovníků z OkÚ předávají PO kraje prostřednictvím svodných odborů povinnost dle vyhlášky 16/2001 Sb.         24. 2. 2003 e-mail, telefon, dopis osoba stanovená od 1. 1. 2003   bezodkladně po obdržení zprávy o chybě do 5. pracovního dne každého měsíce 31. 1. 2003   metodik oddělení účetnictví, toto místo bude zavedeno od 1. 1. 2003 Fénix Je plánováno zavedení Informačního systému pro zpracování výkazů, zatím je v této otázce jednáno s PVT. NE 1. První dávka dat bude předávána za měsíce za POkraje leden 2003 ke dni: 24. 2. 2003, za obce bude zkušebně provedena sumarizace výkazů v lednu 2003 ke dni 15.1. a 15. 2. 2003, první odeslání výkazů do systému ARIS za obce bude provedeno za únor 2003 ke dni 15. 3. 2003 09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Vysočina Žák Karel, Odbor informatiky Žák Karel, zak.k@kr-vysocina.cz, 564 602 309 Šuláková Eva sulakova.e@kr-vysocina.cz, 564 602 239 Pavlinec Petr, pavlinec.p@kr-vysocina.cz, 564602114, 777750102 Křištofová Anna, kristofova.a@kr-vysocina.cz, 564602232, 777750106 Obce, DSO PO zřizované KrÚ, PO zřizované obcemi   ucr@kr-vysocina.cz, vyk@kr-vysocina.cz pracovníkům na detašovaných pracovištích v sídlech bývalých OkÚ (Havlíčkův Brod, Pelhřimova, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava-na KrÚ) tisková sestava je nutná zákoná povinnost jednoduchý textový soubor s názvem GORDIC.SUB, který obsahuje jeden řádek v libovolném kódování české diakritiky. Vlastní data jsou nekomprimované, soubory uložené ve stejném adresáři jako soubor GORDIC.SUB   předmět (subjekt) zprávy (přesná specifikace viz. Metodika zasílání účetních dat pomocí elektronické pošty), vlastní data jsou nekomprimované, soubory uložené v příloze zprávy. leden 2003 24.2.2003 telefon, mobil, e-mail, doporučený dopis na příslušném detašováném pracovišti bezodkladně okamžitě (e-mail, telefon, mobil), doručení opravy dopisem, pokud není jiná rychlejší možnost (pravděpodobně 2 dny po zjištění dané chyby - doporučený dopis). Pokud má obec software Gordic (předává archiv od začátku roku do příslušného měsíce), tak kontr 5. pracovního dne každého měsíce. 31.1.2003   Metodická skupina na KrÚ – Šuláková E. a další (kontakt na metodickou skupinu: sumarizace@kr-vysocina.cz) Gordic (WinUCR, WinVYK) Pouze pokud to umožňuje její software. Centrální kontrolní systém KrÚ, který by umožňoval předběžnou kontrolu dat obce zatím není plánován (možnost návratových error reportů při komunikaci přes elektronickou poštu) . NE   07.22.2004 31:-0:-0
detail záznamu     Liberecký kraj Ekonomický odbor Bílková Dagmar, Benešová Lenka ing. Martina Jirsová, martina.jirsova@kraj-lbc,cz, tel. 485 226 501 Dagmar Bílková, dagmar.bilkova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 714 ing. Jan Čubrda, jan.cubrda@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 502, 725 070 022 ing. Ilja Štěpánek, ilja.stepanek@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 356 MěÚ, ObÚ a DSO PO   dle technických a personálních možností obce na KÚ LK dle technických a personálních možností obce na KÚ LK dle novely vyhlášky MF č. 16/2001 Sb.   předmět zprávy, vlastní data, zpracované období   leden únor 2003 6.-7.3.2003 telefon, mobil, e-mail, fax účetní příslušné organizace, mimořádně pracovník sumarizačního oddělení KÚ LK bezodkladně okamžitě, e-mail, telefon, mobil 4.-5. pracovní den následujícího měsíce výhledově.Vytvoří pracovníci KÚ LK     GORDIC volně přístupný systém kontrol (popis kontrol tištěnou formou, popis kontrol ve tvaru XML, popis kontrol v jiném tvaru)? Pouze, pokud to umožňuje její software. Možnost návratových error souborů při komunikaci s KÚ LK elektronickou poštou.
NE   09.20.2003 23:-0:-0
detail záznamu     Jihočeský kraj Herrmannová Zora Ing. odbor informatiky; Šicnerová Soňa Ing. odbor ekonomický Herrmannová Zora herrmannova@kraj-jihocesky.cz 386720504 Lohonková Jana lohonkova@kraj-jihocesky.cz ; Machová Jitka machova@kraj-jihocesky.cz 386720275; vedoucí oddělení Šicnerová Soňa sicnerova@kraj-jihocesky.cz 386720167 Vobejda Petr Ing. vobejda@kraj-jihocesky.cz 386720503 Protiva Václav Ing. protiva@kraj-jihocesky.cz 386720242 5,6,9, obce; DSO PO zřizované ÚSC --- POkraje - automat@kraj-jihocesky.cz; obce - automat-obce@kraj-jihocesky.cz;PO-obce - automat-PO@kraj-jihocesky.cz pracovníkům KÚ ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí,p. Machová, p. Lohonková tisková sestava je nutná zákonná povinnost jednoduchý textový soubor s názvem GORDIC.SUB, který obsahuje jeden řádek, viz. metodický pokyn, vlastní data nekomprimovaná uložená ve stejném adresáři jako soubor GORDIC.SUB není předmět (subjekt) zprávy stejný jako obsah souboru GORDIC.SUB. leden,únor 7.3.2003 telefon, e-mail, osobně mimořádně jen v případě časové tísně bezodkladně okamžitě, e-mailem, osobně 5. pracovní den kalendářního měsíce v průběhu roku 2003   pracovníci ekonomického odboru KÚ, oddělení pro přezkum a metodiku hospodaření obcí GORDIC ? WinUCR; WinVYK pouze pokud to umožňuje její SW NE   09.20.2003 23:-0:-0
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


programming: Marbes consulting s.r.o.